header Buiten-toch-thuis

Peuterpraat

De overheid wil dat alle kinderen in Nederland met een goede spraak- en taalontwikkeling starten op de basisschool. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een taalontwikkelingsprogramma waarmee pedagogisch medewerkers en gastouders de spraak- en taalontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren. Ik vind dat het kind in de opvang echt kind moet zijn en zich door spelen moet kunnen ontwikkelen. Gelukkig kan deze visie vastgehouden worden met het VVE programma ‘Peuterpraat’ voor gastouders.
Lees meer over Peuterpraat op de website van de Ambulante Educatieve Dienst in Leiden.

De cursus VVE Peuterpraat is een taalontwikkelingsprogramma waarin spelen centraal staat. Ik heb in 2014 mijn certificaat voor Peuterpraat gehaald en voor 2015 staat nog de verdiepingscursus Peuterpraat Focus op de agenda.

Peuterpraat Focus is een observatiemiddel dat naast ieder (VVE)programma kan worden gebruikt. Het is gericht op observeren, signaleren en handelen. Peuterpraat Focus bestaat uit observatieformulieren gericht op verschillende ontwikkelings gebieden en adviezen gekoppeld aan de geobserveerde punten. Het is bedoeld voor pedagogisch medewerkers werkzaam op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en voor gastouders.

Met Peuterpraat Focus wordt de ontwikkeling op verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in kaart gebracht. Problemen in de ontwikkeling worden vroegtijdig gesignaleerd. Met Focus kunnen mogelijke verklaringen en oorzaken van de verschillende signalen herkend worden en kunnen adviezen gegeven worden aan gastouders, gericht op het handelen.

 
foto treintjes